Fondsenwerving en Propaganda

De communiteit van de congregatie van de Heilige Geest in Berg en Dal heeft van oudsher veel gedaan aan fondsenwerving en missiepropaganda. De propaganda had een dubbele taak. Allereerst de verbreiding van het spiritijnse gedachtengoed. Daarnaast moest er geld worden ingezameld om de Nederlandse Provincie van de congregatie, met name de opleidingshuizen te onderhouden.

Daartoe trok een aantal paters, ‘propagandisten’ genoemd, het hele land door. Zij bezochten overdag katholieke lagere scholen en ’s avonds werden er films gedraaid in parochiezalen. Jaarlijks vinden er ook drie acties plaats: de Jozefactie, de Pinksteractie en de Kerstactie. De fondsenwerving en propaganda zijn nog volop actief, dank zij de medewerking van Mw. I. Eisenburger en zuster Marie-Thérèse Versteegen. Zij stellen de teksten samen met de genoemde drie acties. Met de Jozef- en Pinksteractie wordt een brief met een intentiestrook voor novenengebed en een boekenlegger verstuurd. In november wordt de Kerstbrief met de jaarlijkse missiekalender verstuurd. Deze acties gaan vergezeld van een pastorale benadering van mensen via telefoon en correspondentie. Pater K. Bruin is hierin samen met zuster Marie-Thérèse Versteegen zeer actief.

Dit wordt door donateurs zeer gewaardeerd.

Zuster Marie-Thérèse verzorgt de administratie en het adressenbestand. De inkomsten uit deze acties maken het nog steeds mogelijk een aanzienlijk aantal Spiritijnse projecten elders in de wereld te steunen. Dit gebeurt via CESS (Europees centrum voor spiritijnse solidariteit) en soms via Kibanda (Europees spiritijns centrum voor samenwerking en ontwikkeling) in Brussel.

Als U ons werk wilt steunen kunt u dat doen door bijvoorbeeld misintenties of giften te sturen aan:

Congregatie van de Heilige Geest, Postweg 6, 6571 GS Berg en Dal, tel. nr. 024-6842024.

 

Als u een testament maakt, kunt u bijvoorbeeld een legaat bestemmen voor ons missionair

werk. U kunt dit het beste doen in de volgende formulering:

“Ik wens een legaat van € ……. te vermaken, vrij van rechten, aan de stichting Propaganda

Missie-Congregatie van de Heilige Geest, gevestigd te Berg en Dal, Postweg 6, 6571 CS”.

Ga naar boven