Archief

In het oudste klooster van Nederland, het Kruisherenklooster van Sint Agatha, is sinds 2006 het Erfgoed Centrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. Een groot aantal kloostergemeenschappen kunnen vanwege de vergrijzing hun archieven niet meer beheren en hebben  hun archieven, boeken en voorwerpen overgebracht naar Sint Agatha. Deze archieven kunnen door belangstellenden worden geraadpleegd echter alleen na schriftelijke toestemming van het provinciaal bestuur.

Ook de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Heilige Geest heeft zich bij dit initiatief aangesloten en heeft haar archief inclusief boeken, beeldmateriaal en objecten in Sint Agatha ondergebracht. Er is een bewuste keuze gemaakt om het archief niet in Chevilly onder te brengen. Het grootste gedeelte van de collectie is in het Nederlands en de provincie is van mening dat het archief in Nederland thuishoort. Andere provincies hebben echter wel gekozen voor Chevilly.

Voor de verhuizing van het kasteel Gemert naar Gennep in 2010 is door Martin Wilson en na zijn dood door Petra Kralt, alles in het werk gesteld om het overbrengen van het grootste deel van het Spiritijnse archief naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven  in Sint Agatha voor te bereiden. Er werd een keuze gemaakt wat wel of niet in het archief kwam en wat er mee naar Gennep genomen werd. De doelstelling was en is, dat documenten, boeken en beeldmateriaal die de historie, opleiding en werk van de congregatie belichten bewaard worden. Op dit moment houdt Kees Bruin zich bezig met de lopende zaken van het archief. Hij is tevens contactpersoon met het kloosterarchief in Sint Agatha.

Toegankelijkheid archief

Het archief is toegankelijk voor derden, maar vanwege o.a privacywetten wordt er door het provinciaal bestuur en de archivaris Kees Bruin met zorg gekeken naar de aard van de aanvraag en het doel van het verzoek.

Hiervoor is een aanvraagformulier ontwikkeld waarop de onderzoeker een duidelijke toelichting op de aanvraag moet geven. Ook moet worden aangegeven of de informatie gebruikt wordt voor publicatie in een tijdschrift of een boek of dient als een thesis. Bij publicatie is de aanvrager verplicht het artikel voor controle ter inzage aan te bieden.

Pas als het bestuur toestemming heeft gegeven kan er een afspraak gemaakt worden bij het Erfgoedcentrum voor inzage van de aangevraagde informatie. Kopieën mogen alleen gemaakt worden na uitdrukkelijke toestemming van het provinciaal bestuur.
Alle persoonlijke dossiers, zowel van overleden – als nog in leven zijnde congregatieleden zijn eigendom van de congregatie en worden dusdanig gearchiveerd en nooit vernietigd.