Stichting Congregatie van de Heilige Geest heeft de ANBI-status

Activiteiten propaganda en fondswerving

Doelstelling:

 1. Het verspreiden van literatuur over de missionaire werken van de Congregatie
 2. Het verwerven van financiële middelen ter ondersteuning van talrijke missionaire Spiritijnse projecten wereldwijd.
 3. Gericht op de Spiritijnse projecten voor de meest kansarme mensen in onze samenleving en wereldwijd.

Beleid

Om deze doelstellingen te bereiken vindt een voortdurende afstemming plaats op basis van relevante informatie vanuit samenwerkende organisaties zoals: de Europese Samenwerking in de Congregatie door middel van CESS (Europees Centrum voor Spiritijnse Solidariteit) en Kibanda (Europees Spiritijns Centrum voor samenwerking en ontwikkeling) in Brussel. Van de opbrengsten uit de financiële acties mogen uitsluitend de kosten worden betaald, die gemaakt moeten worden door de organisatie om de wervingsacties mogelijk te maken. Aan bestuurders en vrijwilligers wordt geen inkomen en/of kostenvergoeding beschikbaar gesteld. Jaarlijks vindt er een externe financiële toetsing plaats door onze accountant.

Uitvoering

Via het Provincialaat in Gennep worden alle activiteiten gecoördineerd. De opbrengsten die men verwerft worden, behoudens beperkte organisatiekosten, geïnvesteerd in projecten die uitgevoerd worden door leden van de Congregatie wereldwijd.

Activiteiten

Propaganda en fondswerving tracht haar doelen te bereiken door: Jaarlijks drie mailing-acties uit te voeren t.w.:

 • De Jozef actie in het voorjaar
 • De Pinksteractie in de Pinkstertijd
 • De Kerstactie aan het einde van het jaar.

Met deze acties weten wij een groot aantal donateurs te bereiken, die ons telkens weer goed gezind zijn door hun betrokkenheid te tonen bij de inzet voor mensen wereldwijd. Om donateurs te bedanken wordt bij de Kerstactie de jaarlijkse missiekalender beschikbaar gesteld. De samenstelling van deze kalender vindt plaats onder regie van de Congregatie.

Ook is de dvd van de films “Het Slot van de Spiritijnen” en “Testament van een Missie” te koop. De opbrengsten hiervan komen ook ten goede aan de doelstelling van propaganda en fondswerving.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Congregatie van de Heilige Geest bestaat uit leden van de Congregatie, te weten:

 • M. Uzoigwe, CSSp, voorzitter
 • J.C.J. Gordijn, CSSp
 • M.F.J. Habets, CSSp

Bestuursleden genieten geen beloning en/of kostenvergoeding

Als u ons werk wilt steunen, kunt u dat doen door bijvoorbeeld:

 • misintenties aan te vragen via telefoonnummer 0485 336583, of via E-mail: projectencssp@missie-geest.nl
 • giften over te maken: Congregatie van de H. Geest, Spoorstraat 159, 6591 GT Gennep. Bankrekening: NL20INGB0000006838

De aftrekbaarheid van een periodieke of gewone gift in 2018 en 2019

Een periodieke schenking is fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Er zijn voor onze Congregatie als ANBI-instelling geen drempels. Fiscaal verbindt de Belastingdienst aan een gift de eis dat deze schriftelijk is vastgelegd. Bij een periodieke gift gaat het om meerdere giften en bent u verplicht elk jaar hetzelfde bedrag over te maken, gedurende vijf jaren. De gift stopt dan of na vijf jaar of bij overlijden als in de overeenkomst is opgenomen dat de gift tussentijds bij uw overlijden stopt (anders loopt die nog door totdat de vijf jaar zijn volgemaakt).

Bij een éémalige gewone gift is er een drempel, namelijk van 1% van uw inkomen en met een minimum van 60 euro. Bovendien is hier een maximum aan verbonden, u mag niet meer dan 10% van uw inkomen als gift aftrekken. Hebt u een partner dan geldt het inkomen van uw beiden en moeten de giften bij elkaar worden opgeteld. Testament: Als u een testament maakt, kunt u bijv. een legaat bestemmen voor ons missionaire werk.

U kunt dit het beste doen in de volgende formulering:

‘Ik wens een legaat van ….. te vermaken, vrij van rechten, aan de stichting Congregatie van de Heilige Geest, gevestigd te Gennep, Spoorstraat 159, 6591 GT.
Het fiscaal nummer van de Congregatie van de Heilige Geest is: 0028.21.667

Financiële verantwoording:
Stichting Congregatie van de Heilige Geest