Archief voor categorie: In memoriam

Persbericht Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrika
Museum

aanleiding: de diverse berichtgevingen in de media, die soms wat diffuus waren. De

Congregatie hecht er aan om u nader te informeren via dit persbericht.

24 augustus 2023. 
 

Ontwikkelingen inzake het Afrika Museum  
Beëindiging contracten van de Congregatie van de Heilige Geest (CHG) met het
Nationaal Museum voor Wereldculturen (NMvW).

Betreft: Berg en Dal, Afrika Museum, 
 
De CHG heeft in september 2020, tijdens een gezamenlijke vergadering met het NMvW,  te
kennen gegeven aan het NMvW de overeenkomsten tussen partijen, die zijn aangegaan tot
en met 31 december 2024, niet te zullen verlengen. Dit besluit is genomen op basis van de
volgende gronden:
 
 De samenwerking met het NMVW was aangegaan onder de voorwaarde dat het Afrika
Museum een zelfstandige status, met een eigen profiel en een eigen programma
gebaseerd op de AM collectie, zou behouden. In de praktijk is van die zelfstandige status
en onderscheidende profilering geen sprake meer, worden er geen specifieke
tentoonstellingen en programma’s ontwikkeld gebaseerd op de AM collectie en is het
museum verworden tot een tentoonstellingsruimte voor gerecirculeerde
tentoonstellingen. 
 
 Na een aantal incidenten is gebleken, dat de zorgplicht die het NMVW op zich had
genomen voor de collectie niet nagekomen werd. 
 Tevens heeft het NMvW aanpassingen gedaan in het gehuurde, zonder daar de
verhuurder correct en volgens afspraak vooraf over te informeren. 
 Met nadruk ontkent de CHG dat er een conflict zou zijn over een wel of niet
vernieuwende koers van het museum, het conflict spitst zich toe op een gebrekkige zorg
voor locatie en collectie en een discussie over de eigendom van de AM-collectie. De
CHG was altijd en is nog steeds is voorstander van het binnenbrengen van de
hedendaagse context – het AM was daar overigens al decennia lang voor de
samenwerking mee bezig – maar wel met de AM-collectie als startpunt, deze zou niet
genegeerd en verwaarloosd moeten worden.
 
 Het NMvW heeft ondertussen te kennen gegeven de locatie op 27 november 2023 te
sluiten. Dit is in strijd met de afspraken tussen partijen, er is afgesproken dat op het
NMvW de verplichting rust om het Afrika Museum tot het einde van de overeenkomsten
te exploiteren. 
 Bovendien is er een conflict ontstaan over de eigendom van de AM-collectie, die ten
behoeve van de samenwerking in bruikleen is gegeven aan het NMvW. NMvW stelt zich
ten onrechte op het standpunt dat zij de eigenaar zou zijn geworden van de AM collectie,
zonder daar een deugdelijke onderbouwing voor te geven.

 Nu het niet gelukt is om met het NMvW op constructieve basis in overleg te treden heeft
de CHG besloten een juridische procedure in gang te zetten om tot een rechtvaardige
ontvlechting te komen om haar rechten en eigendommen veilig te stellen. Een stap die
de CHG graag had willen voorkomen. 
 
De CHG ziet voor het Afrika Museum een toekomst, waarbij zonder het verleden van het
museum te verloochenen, ruimte is voor de hedendaagse context, zowel op het Afrikaanse
continent als in de diaspora. 
 
 
Voor meer informatie kunt u met ondergetekende contact opnemen:  
 
Carel Verdonschot.

Congregatie v.d. Heilige Geest  
Spoorstraat 159 
6591 GT Gennep  
 
Mob: 0031 612 703 569

Bezoek Algemene Raad

Van 1 tot 12 juli 2023 ontvingen de leden van de Nederlandse Provincie twee leden van de Algemene Raad uit Rome. Tijdens hun canoniek bezoek aan de provincie bezochten ze alle Spiritijnse communiteiten en de bisdommen waar de Spiritijnen werken.

In memoriam: Jef Litjens

P. Vaars

In memoriam: Pieter Vaars

Wim Dewez

In memoriam: Wim Dewez

In memoriam: Harrie van Otterdijk

In memoriam: Pieter Meeuws

In memoriam: Harrie Clijsters

In memoriam: Walter Damen

In memoriam: Huub van Beek